top of page
SA-Stadsbad CAM004-01 bewerkt.jpg

Een houten gebouw

duurzaam en vriendelijk

Actueel

Presentatie en video over de huidige stand van zaken

Donderdag 24 november is er een presentatie gegeven over de huidige stand van zaken rondom het Stadsbad. Daarnaast was er een video te zien die de toekomstige, ruimtelijke situatie laat zien. Deze zijn via onderstaande links te zien.

Klik hier om de video te bekijken

Klik hier om de presentatie te bekijken

Gemeente Schiedam voornemens vergunning te verlenen

De Gemeenste Schiedam is van plan om de vergunning voor de bouw te verlenen. Voordien bestaat de mogelijkheid om (vanaf 13 oktober 2022)  het plan in te zien en zogenoemde zienswijzen in te dienen. Klik hier voor de brief van de Gemeente Schiedam en verdere gegevens.

Binnenkort in de verkoop

Op de website Funda vindt u de informatie over verkoop van de woningen van Het Stadsbad. Data voor inschrijving, verkoop en prijzen zullen ook hier worden vermeld.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief!

Het laatste nieuws wordt gedeeld per e-mail via de nieuwsbrief. Ook de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in via het contactformulier op de Contactpagina of stuur een mailtje naar hetstadsbad@outlook.com

De laatste nieuwsbrief kun je downloaden via deze link:

Voorproefje documentaire voormalig Sportfondsenbad

Via onderstaande link (naar Schiedam JW TV) is een voorproefje te zien van de documentaire die gemaakt is door Bernard Boode, Paul de Graaff e.a. over het voormalig Sportfondsenbad.

Klik hier om de video te bekijken

Flora en Fauna 

Ons bereiken veel vragen en opmerkingen over omgang met flora en fauna rond het voormalig zwembad. Volgens de Flora en Faunawet hebben wij daarvoor een ontheffing aangevraagd en verkregen. In deze ontheffing is exact omschreven welke maatregelen wij dienen te treffen om flora en fauna goed te beschermen. Daarvoor hebben wij een ecoloog ingeschakeld. Zijn toelichting over het afsluiten van het zwembad (dat tussen 5 en 10 oktober is gebeurd) is hieronder opgenomen:

In de ontheffing is als voorwaarde (voorwaarde 15) echter opgenomen dat de bebouwing voor 15 oktober ongeschikt moet worden gemaakt voor vleermuizen (in het bijzonder de gewone dwergvleermuis). 

Om hier invulling aan te geven wordt het pand afgesloten en wordt er met behulp van exclusionflaps voor gezorgd dat dieren die zich in het pand bevinden het pand wel kunnen verlaten, maar er niet meer in kunnen. Bij de materiaalkeuze voor het dichtzetten van de openingen is voldaan aan voorwaarde 16 (er wordt geen purschuim of glaswol gebruikt).

 

Het ongeschikt maken van het pand gebeurd onder begeleiding van een ecoloog. Bij het ongeschikt maken worden, in aanvulling op de bovengenoemde werkwijze volgende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat vleermuizen en vogels niet ingesloten raken in het pand.

 

- Voorafgaande aan de start van het dichtzetten zijn de verschillende openingen door de uitvoerende partij en de ecoloog gezamelijk nagelopen en is per type opening afgestemd hoe deze moeten worden dichtgezet en hoe de exclusionflaps moeten worden geplaatst. 

- Gedurende de uitvoer is regelmatig contact tussen de uitvoerder en de ecoloog om de wijze van uitvoer in meer detail door te kunnen spreken. Hierbij kan de ecoloog, door gebruik van videobellen, goed meekijken naar de situatie. 

- Om te voorkomen dat vogels ingesloten raken worden de openingen gespreid in de tijd dichtgezet en wordt tussentijds in het gebouw gecontroleerd of er in het pand vogels aanwezig zijn.

- Voorafgaande aan het dichtzetten van de grote openingen bovenin het pand is het pand van binnenuit door een ecoloog grondig nagelopen op de aanwezigheid van vogels. 

- De laatste openingen in het pand worden van binnenuit dichtgezet, waarmee verder wordt voorkomen dat vogels ongemerkt worden binnen gesloten. 

- Na afloop van het dichtzetten van alle openingen wordt het pand van binnenuit door een ecoloog nogmaals nagelopen op de aanwezigheid van vogels (indien onverhoopt toch vogels worden aangetroffen worden direct maatregelen getroffen om de dieren naar buiten te laten). 

- Na het ongeschikt maken, en voorafgaand aan de werkzaamheden, wordt door een ecoloog een controlebezoek  uitgevoerd met behulp van een batdetector om de aanwezigheid van vleermuizen in de bebouwing uit te sluiten, alvorens het plangebied wordt vrijgegeven (conform voorwaarde 15 uit de ontheffing).

 

Het pand wordt door de ecoloog pas vrijgegeven voor sloop nadat de bovengenoemde stappen zijn doorlopen.

Webinar van 22 april 2021

Op 22 april heeft Steenstraat een online webinar georganiseerd om de laatste stand van zaken toe te lichten voor omwonenden. Alles kwam aan bod en er was de gelegenheid om vragen te stellen. De belangrijkste vragen worden hieronder nog een keer beantwoord.

Vragen & Antwoorden

Wat is de huidige stand van zaken van de plannen?

De plannen zijn ingediend bij de gemeente voor een omgevingsvergunning. Op dit moment vinden diverse onderzoeken plaats (zoals bijvoorbeeld naar flora/fauna). Een globale planning is te vinden op de pagina Planning

Wat vindt de gemeente van de plannen?

De gemeente heeft naar aanleiding van een concept aanvraag positief geadviseerd op dit plan. Dit betekent dat ze zullen meewerken aan de omgevingsvergunning, Dit vergunningtraject loopt nu en zal binnenkort worden afgerond.

 

Wat is de planning?

De planning is nu nog vrij globaal, maar op de pagina Planning krijg je een indruk van wat er te gebeuren staat. De planning wordt aangepast gedurende het proces.

Hoe wordt de bouwplaats georganiseerd?

De bouwplaats is vrij klein en heeft slechts twee toegangen. De ingang aan de Bosboomlaan zal als hoofdingang worden gebruikt gedurende de bouw en sloop. Vanaf deze zijde worden materialen aan- en afgevoerd. De entree vanaf de Burgemeester Knappertlaan zal gedurende de werkzaamheden open blijven voor omwonenden, van waaruit de bergingen en tuinen bereikbaar zijn. De bouwplaats zal worden afgesloten met hekken. Later dit jaar zal er door de aannemer uitgebreide informatie worden verstrekt over de precieze organisatie en inrichting van de bouwplaats.

Wat wordt de route van het bouwverkeer?

De hoofdontsluiting van de bouwplaats vindt plaats via de parkeerentree aan de Bosboomlaan. Hier zal ook het meeste bouwverkeer plaatsvinden. Later dit jaar zal er door de aannemer uitgebreide informatie worden verstrekt over de precieze logistiek.

Hoe lang gaat de bouw duren?

De totale werkzaamheden zullen ongeveer anderhalf jaar duren. Een idee van de (globale) planning krijg je op de pagina Planning

Zal er worden geheid?

Nee, er zal niet worden geheid.

Wordt er een opname gemaakt van omliggende woningen?

Van alle woningen in de bouwblokken rondom het zwembad wordt een opname gedaan voor de start van de werkzaamheden. Dit zal gebeuren door een onafhankelijke partij, die de woningen inspecteert en de status vastlegt. Mocht er eventueel tijdens de bouw schade ontstaan in de omgeving, dan is de aannemer hiervoor verzekerd en zal dit kosteloos worden hersteld.

Hoe hoog wordt de nieuwe bebouwing?

De woningen hebben ofwel twee of drie bouwlagen. De bouwhoogte wordt ongeveer 50 cm hoger dan de huidige hoogte van het zwembad.

Blijven alle achtertuinen rondom bereikbaar?

Ja, de achtertuinen en bergingen blijven bereikbaar tijdens de bouw, via de entree aan de Burgemeester Knappertlaan

Wat gebeurt er met de speeltuin?

De grond van de speeltuin is eigendom van het voormalige zwembad. Tijdens de bouw van het Stadsbad zal het terrein (om veiligheidsredenen) niet toegankelijk zijn. De tuin zal onbebouwd blijven en als collectieve tuin eigendom worden van de nieuwe woningen, maar hij kan wel door alle omwonenden gebruikt worden. Voor de precieze invulling zoeken we nog goede ideeën. Een moestuin, plantenkasje, speelvoorziening, bloemenperk, barbecueplek – er is van alles mogelijk. Heb je goede ideeën? Deel ze met ons via het formulier op de pagina Contact

Hoeveel woningen en woningtypes zijn er?

Er worden 17 woningen gebouwd, in drie verschillende types. Uitleg over deze types kun je vinden op de pagina: Woningtypes

Hoe zit het met parkeren?

In de kelder is straks ruimte voor 26 auto’s. Dit betekent dat er ruimschoots voldoende plaatsen beschikbaar zijn voor de 17 woningen. Extra plaatsen zijn beschikbaar voor verhuur/verkoop voor direct omwonenden en zijn geschikt om te gebruiken voor het opladen van elektrische voertuigen. De parkeerkelder wordt bereikbaar via de entree aan de Bosboomlaan.

Is het een afgesloten parkeergarage?

Ja

Is er nagedacht over een slagboomsysteen i.c.m. stoplichten bij de inrit Bosboomlaan?

In de parkeergarage(uitgang), de opstelplaats voor de parkeergarage en bij de inrit via de Bosboomlaan komt een in- uitrij stoplicht. Een slagboom of hek is niet voorzien. 

Staat je vraag er niet bij?

Geen nood! Stel je vraag via onze Contactpagina en wij komen er zo snel mogelijk op terug. Deze huidige lijst met vragen antwoorden zullen we mettertijd uitbreiden met zo veel mogelijk relevante informatie.

Hoe gaan jullie de aangrenzende tuinen/huizen beschermen tegen het stof en puin tijdens de sloop.

De Sloper en aannemer zullen zorgen voor voldoende afscherming.

Waarom zijn er hekken geplaatst?

Eind april 2021 zijn er hekken om het voormalig zwembad en de “tuin ”geplaatst. Dit om overlast op de binnentuin te voorkomen en om ongeoorloofde toegang tot het Zwembad te verhinderen.

Er zijn 26 parkeerplaatsen beschikbaar voor 17 woningen. Hoe schatten jullie de toename van de parkeerdruk in?

Aan de norm die de gemeente Schiedam heeft (0,7 parkeerplaats per woning) voldoen we ruimschoots. Deze norm is gebaseerd op het gemiddeld aantal auto’s dat gemiddelde bewoners hebben. Het Stadsbad heeft voor ieder woning een parkeerplaats beschikbaar en vervolgens nog 9 extra parkeerplaatsen voor bewoners en omwonenden.

Tot hoever komt de bebouwing ten opzichte van de huidige situatie de tuin in?

De bebouwing wordt bij benadering gelijk aan het huidige bouwblok van het hoofdgebouw. In de plaats van de "aanbouw", schoorsteen etc. komen tuinen.

Hoe zit het met de weg van de inrit vanuit de Bosboomlaan? Deze verzakt erg, hoe is hier rekening mee gehouden? Heeft dit gevolgen voor de fundering van de huizen die grenzen aan deze inrit? Daarnaast bevatten deze huizen scheuren achter de voorzetwanden.

Wij zullen hier zeker aandacht aan geven, Wij doen een zgn. nulmeting, waarbij alle bestaande gebreken in de omliggende woningen worden vastgelegd door een onafhankelijke partij, voorafgaand aan de sloop- en bouwwerkzaamheden. Er zal alles aan gedaan worden schade te voorkomen, maar mocht er onverhoopt schade ontstaan dan zijn de sloper/aannemer hiervoor verzekerd en zal dit kosteloos worden hersteld.

Wat is de reden dat er geen overleg gepleegd is over het plaatsen van de nestkasten? Deze staan nu heel erg in het zicht van een aantal woningen en hadden naar ons idee op een andere plek geplaatst kunnen worden. We vinden het jammer dat we hier geen inspraak in hebben gehad.

De nestkasten moeten worden geplaatst op grond van de Flora en Faunawet. Dat is een beslissing van de provincie Zuid-Holland. Op de vorm van de kasten en de plaatsing is geen inspraak mogelijk. Ook niet door Steenstraat.

Hoe snel gaan jullie reageren op schade?

Steenstraat is altijd bereikbaar als er schade is. U kunt ons bellen, een reactie achterlaten op onze website of een email sturen. In de nieuwsbrief staan alle gegevens.

Komt er een stoplicht tijdens de sloop/bouw met al dat sloop/bouwverkeer?

Wij overleggen hierover met de gemeente Schiedam en de sloper/aannemer. Voorafgaand aan de sloop/bouw zal er een uitgebreid plan van aanpak worden opgesteld dat dient te worden goedgekeurd door de gemeente. Na goedkeuring, voorafgaand aan de werkzaamheden zullen omwonenden hierover worden geïnformeerd.

Wat is de verwachting over de werktijden en geluidsoverlast?

Zodra de aannemer bekend is zullen de vragen daarover beantwoord worden.

 

 

De overige parkeerplaatsen, maken omwonende evenveel kans als de bewoners van de nieuwbouw?

De parkeerplaatsen zijn in eerste instantie bedoeld voor nieuwe bewoners. De parkeerplaatsen die over zijn, zijn te koop voor omwonenden en bij te veel gegadigden zal toewijzing door loting plaatsvinden.

Is bij u bekend dat de grond vervuild is aan de zuidkant?

Er is grondonderzoek gedaan op verzoek van de gemeente Schiedam en de eventuele vervuiling is bekend.    

 

Zit er asbest in het gebouw?

Ja, er is asbestonderzoek gedaan en er is asbest aanwezig en dat wordt conform de regelgeving veilig verwijderd voorafgaand aan de sloop.

Wordt de binnenruimte verboden voor onbevoegden?        

Dat is aan de (VvE van de) nieuwe bewoners maar dat heeft wel onze voorkeur.

Wat gebeurt er met het pad?

Het pad waarlangs de bergingen bereikbaar zijn blijft vrij tijdens de bouw.

Wat gebeurt er met het tunneltje?

Het tunneltje zal na bouw worden opgeknapt (bestrating en muren).

    

bottom of page